Skip to content
Volajte: 0907 799 065 alebo 0905 702 390

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Andrej Kurtiš, Štefánikova 6, Nitra 94901, IČO: 46531963, DIČ: 1820011424. Spoločnosť Andrej Kurtiš je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 430-40923 (ďalej len „predávajúci“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Kontakt mail: kurtis@kurtis.sk , tel.: 0907 799 065, 0905 702 390

Účel spracúvania osobných údajov

Predávajúci spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.pestrec.sk a dodania tovaru nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet predávajúceho, na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácii.
Predávajúci spracúva na účely registrácie a prevádzky internetového obchodu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa.
Predávajúci spracúva vyššie uvedené osobné údaje na účely plnenia svojich zákonných povinností (vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov – napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).
Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu dodanie tovaru kupujúcemu článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodania tovaru kupujúcemu nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti predávajúceho.
Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely registrácie a prevádzky internetového obchodu je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky internetového obchodu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností predávajúceho je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Doba uchovávania osobných údajov

V závislosti od účelu, na ktorý sú spracúvané osobné údaje platí, že osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru (vrátane pokrytia záručnej lehoty na dodaný tovar), resp. sú osobné údaje spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním predávajúceho:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pestrec.sk týmto vyhlasuje a súčasne sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné, nie sú poskytované žiadnym iným subjektom a garantuje, že nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane. Spracované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky bezvýhradne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov k marketingovým účelom. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho a slúžia k realizácii, prevedeniu potrebných účtovných operácií a zaúčtovanie platieb kupujúceho za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s kupujúcim.

Back To Top